a year ago

[PL / ENG] Ulica Stawowa w Kato / Stawowa Street in Kato My Actifit Report Card: February 10 2023

Dziś pragnę przedstawić Wam ulicę Stawową w Katowicach - kiedyś niezwykle ważny ciąg komunikacyjny pomiędzy dworcem kolejowym a dworcem autobusowym i empikiem. Nic więcej ciekawego nie było po obu stronach tejże ulicy. Było za to sporo sklepów, które obecnie w większości przeniosły się do nowej galerii. Sama Stawowa zaś była miejscem spotkań oraz miejscem pierwszego w tym mieście i długi czas jedynego w okolicy McDonalda. Oj, zmieniło się sporo!

Today I would like to introduce you to Stawowa Street in Katowice - once an extremely important communication route between the railway station and the bus station and Empik. There was nothing else interesting on both sides of this street. However, there were a lot of shops, most of which have now moved to the new gallery. Stawowa itself was a meeting place and the place of the first McDonald's in this city and for a long time the only one in the area. Oh, a lot has changed!

Za wikipedią cytuję, iż nazwa ulicy pochodzi prawdopodobnie od stawu, który istniał za ulicą Piotra Skargi. "W drugiej połowie lat 90. XX wieku, ze względu na dużą liczbę przechodzących tamtędy ludzi, stanowiła jeden z wyraźniejszych obszarów centrum Katowic. W badaniach z roku 2005 była ona jednym z nielicznych obszarów centralnych miasta odczuwanych jako przyjemne i zadbane". Zgadza się to z moimi wspomnieniami - onegdaj raczej niewiele było przyjaznych miejsc w Śródmieściu. Teraz Stawowa zdecydowanie straciła na znaczeniu i jest w dużej mierze tylko miejscem, które trzeba przejść, aby dostać się z punktu A do punktu B.

I quote from wikipedia that the name of the street probably comes from the pond that existed behind Piotra Skargi Street. "In the second half of the 1990s, due to the large number of people passing by, it was one of the most distinct areas of the center of Katowice. In the 2005 study, it was one of the few central areas of the city perceived as pleasant and well-kept." This is in accordance with my memories - in the past, there were rather few friendly places in Śródmieście. Now, Stawowa has definitely lost its importance and is largely just a place that you have to pass to get from point A to point B.

Przy skrzyżowaniu z ul. Mickiewicza po prawej stronie mamy kamienicę wiecznie zasłoniętą przez wielki afisz reklamowy (zdjęcie u góry). Po drugiej stronie mamy piękną kamieniczkę z wieżyczką, na dole której znajduje się sklep spożywczy - mile widziany w centrum miasta, gdzie kiedyś takowych, oprócz piekarni, raczej nie było.

At the intersection with ul. Mickiewicz Street, on the right side, we have a tenement house permanently obscured by a large advertising poster (photo above). On the other side, we have a beautiful tenement house with a turret, at the bottom of which there is a grocery store - welcome in the city center, where there used to be no such shops, apart from a bakery.

Widok na galerię - nowoczesne miesza się ze starym.

View of the gallery - modern mixed with old.

Wciąż funkcjonuje ten pierwszy McDonald, pomimo iż Stawowa jest okraszona z dwóch stron galeriami, oferującymi bogate food courty.

The first McDonald's is still in operation, even though Stawowa is lined with galleries on both sides, offering rich food courts.

Kamienica, w parterze której znajduje się McDonald, wydaje się być nieszczególna na tle innych budynków - a jednak, na swój sposób, jest też urokliwa.

The tenement house, where McDonald's is located on the ground floor, seems to be unremarkable compared to other buildings - and yet, in its own way, it is also charming.

Mnie oczywiście urzeka ten balkon, z kolumienkami.

Of course, I am captivated by this balcony with columns.

Miejscem spotkań zawsze była żaba ze stawowej. Ciekawe, czy i teraz tak jest? Czy raczej młodzież teraz spotyka się przy ruchomych schodach w cieplutkiej galerii?

The meeting place has always been the frog from the pond. I wonder if that's the case now? Or do young people now meet at the escalator in a warm gallery?

No i na koniec widok na drugi koniec Stawowej - na drugi nowoczesny moloch, czyli Supersam.

And finally, a view of the other end of Stawowa - the second modern behemoth, Supersam.


_This report was published via Actifit app ([Android](https://bit.ly/actifit-app) | [iOS](https://bit.ly/actifit-ios)). Check out the original version [here on actifit.io](https://actifit.io/@asia-pl/actifit-asia-pl-20230211t080946101z)_


10/02/2023
7874
Walking
  • 78Upvotes
  • $4.14Reward
  • 5Comments

Comments

You can login with your Hive account using secure Hivesigner and interact with this blog. You would be able to comment and vote on this article and other comments.

Reply

No comments