2 months ago

[PL / ENG] Isla Rozlewisko My Actifit Report Card: February 6 2023

Wreszcie pojawiło się słońce! Po tak wielu paskudnych, szarych dniach przemiła odmiana, oczywiście zachęcająca do tego, żeby wybrać się na chwilę na Rozlewisko. A tam z racji mrozu - woda skuta lodem, więc dużo ptaków musiało zebrać się na małej powierzchni. Raj dla fotografa-ornitologa-amatora :)

The sun has finally come out! After so many nasty, gray days, a nice change, of course encouraging to go to the Pool for a moment. And there, because of the frost - the water was iced, so many birds had to gather on a small area. A paradise for an amateur ornithologist photographer :)

Tym razem do zdjęć użyłam gotowego filtra z Google Photos o wdzięcznej nazwie Isla. Dodaje on taki delikatny, złoty blask do zdjęć. Coś nowego dla mnie, bo zwykle preferuję intensywne błękity wody i nieba. Przeważnie w ogóle nie używam teraz filtrów żadnych - mój aparat robi wystarczająco ładne zdjęcia. No chyba, że chcę je świadomie zniekształcić, aby były bardziej... bo ja wiem... oryginalne? Bo kwestia estetyki jest w przypadku tych gotowych filtrów dość dyskusyjna, a mi się już nie chce bawić samodzielną edycją. Te zdjęcia na moim blogu łatwo chyba odróżnić.
Tym razem coś nowego, złoty blask, który do migawek z tego dnia pasuje jak nigdy.

This time I used a ready-made filter from Google Photos with the graceful name of Isla. It adds such a soft golden glow to your photos. Something new for me, because I usually prefer intense blues of water and sky. Most of the time I don't use any filters at all now - my camera takes pretty enough pictures. Well, unless I want to consciously distort them to make them more... because I don't know... original? Because the issue of aesthetics is quite debatable in the case of these ready-made filters, and I don't want to play with the independent edition anymore. These photos on my blog are probably easy to tell apart.
This time something new, a golden glow that fits the snapshots from that day like never before.

No ale od początku. Kiedy schodziliśmy nad Rozlewisko, słońce już chyliło się ku zachodowi, nie mieliśmy więc zbyt dużo czasu.

But from the beginning. By the time we descended to the Pool, the sun was already going down, so we didn't have much time.

Było dość ślisko, a śnieg pod stopami, mimo że wydeptany niezliczoną ilością stóp przede mną oraz rozjeżdżony kołami rowerowymi bądź wózkowymi, wciąż miejscami przyjemnie chrupał pod nogami.

It was quite slippery, and the snow under my feet, despite the fact that it was trampled by countless feet in front of me and worn over by bicycle or pram wheels, still crunched pleasantly under my feet in places.

Szybki zoom, co tam w wodzie piszczy. Z daleka już widać wesołe zgromadzenie wodnych wspólników.

Quick zoom, what's up in the water. From a distance you can already see a cheerful gathering of water partners.

Są łabędzie! Te ptaki niestety mają tą właściwość, że kiedy pojawiają się na Rozlewisku, przyćmiewają swoją
urodą wszelkie kaczki.

There are swans! Unfortunately, these birds have the property that when they appear in the Pool, they outshine all ducks with their beauty.

Oddalimy lekko perspektywę, żeby objąć widokiem dwa łabędzie i trzy tuziny kaczek.

We'll zoom out a bit to take in two swans and three dozen ducks.

I jeszcze szerzej - żeby objąć słoneczko.

And even wider - to take in the sun.

No i kto by chciał fotografować kaczki w takich okolicznościach?

And who would want to photograph ducks in such circumstances?

Nagle jeden z łabędzi zrobił coś wspaniałego dla adepta fotografii - wdrapał się na lód i stał się bohaterem zdjęcia okładkowego dla tego raportu.

Suddenly, one of the swans did a wonderful thing for a novice photographer - climbed onto the ice and became the subject of the cover photo for this report.

No dobra, zimno się robi - pora wracać do domu, idziemy dalej, wzdłuż kanaliku wypełnionego po brzegi wodą i kaczkami.

All right, it's getting cold - it's time to go home, we go further, along the canal filled to the brim with water and ducks.

Jeszcze tylko szybkie dwa spojrzenia za siebie - dzięki, Rozlewisko! Do następnego!

Just a quick two glances back - thanks, Pool! To the next!


_This report was published via Actifit app ([Android](https://bit.ly/actifit-app) | [iOS](https://bit.ly/actifit-ios)). Check out the original version [here on actifit.io](https://actifit.io/@asia-pl/actifit-asia-pl-20230207t081134729z)_


06/02/2023
6939
Walking
  • 153Upvotes
  • $16.13Reward
  • 4Comments

Comments

You can login with your Hive account using secure Hivesigner and interact with this blog. You would be able to comment and vote on this article and other comments.

Reply

No comments