a year ago

[PL / ENG] Mental fitness My Actifit Report Card: December 21 2022

Kolejny post odnośnie dobrostanu psychicznego - tak jakoś wyszło, w dużej mierze za sprawą @moniqwashere, która podzieliła się ze mną dostępem do platformy Mindgram. A kiedy lepiej skorzystać z takiej platformy, jak nie w dołku? No właśnie. Tak więc podczas robienia paznokci odpaliłam pierwszy webinar, który znalazłam na temat nastroju - i był to akurat pierwszy odcinek odnośnie Mentalnego Fitnesu.
Muszę przyznać, że było to naprawdę ciekawe. Prowadząca tłumaczyła, jakie mechanizmy rządzą nami w przypadku jakichkolwiek życiowych trudności. Te trzy mechanizmy nazywa się w tej metodzie mięśniami - bo tak jak trenujemy mięśnie, tak i możemy wytrenować nasze reakcje na to, co nas w życiu spotyka. A trzy mechanizmy są następujące:

  1. Sabotażyści - czyli to, co nam tak naprawdę pogarsza nastrój. Są to przede wszystkim Sędzia (krytyk) oraz cała jego ferajna: Uciekinier, Zadowalacz, Kontroler, i inni. Część z nich demotywuje, ale część działa faktycznie motywująco - np. Kontroler lub Perfekcjonista - aczkolwiek motywująco w zły, degradujący i pogarszający nastrój sposób.
  2. Mędrcy - czyli Mądre głosy, które odzywają się, kiedy wyciszymy Sabotażystów. To głosy, które pozwolą rozwiązać problem, również potrafią motywować, ale w pozytywny sposób, a przede wszystkim ich aktywowanie przyczynia się do poprawy nastroju, a nie jego pogarszania.
  3. Trzeci mięsień to po prostu umiejętność rozpoznawania i wygaszania pierwszego oraz aktywowania drugiego, kiedy tylko jest to konieczne.

Kolejne spotkania w ramach cyklu będą dotyczyć już bardziej szczegółowo każdego mięśnia i tego, jak je trenować.

Ciekawe było też pewne porównanie - na pytanie, czy Sabotażyści są nam do czegokolwiek potrzebni, odpowiedź brzmi - jak najbardziej tak, są tak samo potrzebni człowiekowi jak ból. Jest to bowiem sygnał alarmowy informujący o tym, że coś złego się dzieje i należy zachować ostrożność. Ale tak samo, jak w przypadku oparzenia gorącą kuchenką, ten impuls może trwać ułamek sekundy i już wiemy, że mamy działać (cofnąć rękę i włożyć ją do wody), tak samo wystarczy nam sekunda działania Sabotażysty. Nie ma potrzeby katować się wyrzutami przez kolejne lata.

Jeśli kogoś to ciekawi - zachęcam do zgłębienia tematu. Można zacząć od zrobienia sobie dwóch krótkich testów:
Test oceniający, kto u Ciebie odrywa większą rolę - Sabotażysta czy Mędrzec
Test diagnozujący, którzy Sabotażyści są dominujący w Twoim przypadku

Po wykonaniu testów na maila przychodzi ciekawe podsumowanie i wskazówki, co można z tym zrobić.

Another post about mental well-being - that's how it turned out, largely thanks to @moniqwashere, who shared with me access to the Mindgram platform. And when is it better to use such a platform than when you are in bad mood? Exactly. So while doing my nails, I launched the first webinar I found about mood - and it was the first episode about Mental Fitness.
I have to admit it was really interesting. The host explained what mechanisms govern us in case of any life difficulties. These three mechanisms are called muscles in this method - because just as we train muscles, we can also train our reactions to what happens to us in life. And the three mechanisms are as follows:

  1. Saboteurs - that is, what really makes us feel worse. These are primarily the Judge (critic) and all his gang: Runaway, Pleaser, Checker, and others. Some of them are demotivating, but some are actually motivating - such as the Controller or the Perfectionist - albeit motivating in a bad, degrading and mood-worsening way.
  2. Sages - Wise voices that come to the fore when we silence the Saboteurs. These are voices that will solve the problem and can be motivating, too, and above all, activating them contributes to improving the mood, not worsening it.
  3. The third muscle is simply the ability to recognize and extinguish the first and activate the second whenever necessary.

The next meetings in the series will concern each muscle and how to train them in more detail.

A certain comparison was also interesting - to the question of whether we need Saboteurs for anything, the answer is - absolutely yes, they are as necessary to you as pain is. It is an alarm signal that something is wrong and you should be careful. But just as with a hot stove burn, this impulse can last a fraction of a second and we already know we have to act (withdraw our hand and put it in the cold water), so it takes only a second for the Saboteur to act. There is no need to torture yourself with reproaches for years to come.

If anyone is interested - I encourage you to explore the topic. You can start by doing two short tests:
Assessment test, who plays a bigger role in you - Saboteur or Sage
A test to diagnose which Saboteurs are dominant in your case

After performing the tests, an interesting summary and tips on what to do with it comes to the e-mail.


Pozostała część dnia po tym jakże ciekawym webinarze spędzona została na firmowym obiadku świątecznym, który zjedliśmy tym razem w Bistro Brylancik - podobno ostatnio sławnym po udziale w programie Magdy Gessler (nie wiem, nie oglądam). Obiadek był smaczny, ale mało urodziwy, zrobiłam więc zdjęcie deserku, a jakże. Lubimy deserki, szczególnie zimą.

The rest of the day after this very interesting webinar was spent on a company Christmas dinner, which we ate this time at Bistro Brylancik - apparently famous recently after participating in Magda Gessler's show (I don't know, I don't watch it). The dinner was tasty, but not pretty, so I took a photo of the dessert, of course. We like desserts, especially in winter.


Kolejny etap tego zabieganego nieco dnia to zdobycie choinki. Zabrakło jodły kaukaskiej z korzeniami, a nie chciałam ciętej. W tym roku więc zagości u nas nasz sympatyczny polski świerk.

The next stage of this busy day is getting a Christmas tree. There was no Caucasian fir with roots, and I didn't want the cut one. So this year our friendly Polish spruce will visit us.


_This report was published via Actifit app ([Android](https://bit.ly/actifit-app) | [iOS](https://bit.ly/actifit-ios)). Check out the original version [here on actifit.io](https://actifit.io/@asia-pl/actifit-asia-pl-20221222t195504459z)_


21/12/2022
2712
Daily Activity
  • 54Upvotes
  • $1.82Reward
  • 0Comments

Comments

You can login with your Hive account using secure Hivesigner and interact with this blog. You would be able to comment and vote on this article and other comments.

Reply

No comments